Inteligentní budovy ve světě:
Print

Inteligentní budovy jinak: výhody asistivních technologií

-- Úterý, 18 prosinec 2012

Podívejme se dnes na inteligentní budovy z jiného pohledu: zaměříme se na interakci člověka s budovou, konkrétně v souvislosti s informačními a asistivními technologiemi. Informační technologie potkáváme na každém kroku a každý z nás si velmi rychle dokáže vybavit různé možnosti jejich využití; pojem asistivní technologie není skloňován tak často, ale postupně se začíná do povědomí dostávat.

Na pojem inteligentní budova se můžeme dívat z několika úhlů pohledu. Ten
základní a dnes asi nejčastěji skloňovaný v médiích je pohled stavbařský –
to znamená, že se zabýváme otázkami použitých stavebních materiálů, úsporami energie, vytápěním, ventilací. Jednoduchá „inteligence“ je k vidění
v řadě staveb už dnes. Čidla například rozsvítí světlo tam, kde zaznamenají pohyb. Složitější zařízení už může osvětlení plynule regulovat podle kritérií
tzv. světelné pohody, tedy podle toho, jak se venku stmívá, se světla v bytě nebo domě rozsvěcejí víc.

A naopak, když slunce oslňuje, zařízení dá signál elektricky ovládaným žaluziím, aby se zatáhly. Podobně je možné regulovat vytápění a chlazení:
na kotli nastavíme požadovanou teplotu a elektronické zařízení na základě teploty měřené venku a vevnitř určuje, jak bude kotel pracovat. Člověk
to samozřejmě může dělat manuálně, ale stojí ho to podstatně větší úsilí.

Další součástí je zabezpečení a případně řízení elektrických spotřebičů. Pro nás je nejzajímavější inteligence ve vazbě na obyvatele této budovy –
za tím se skrývají možnosti sledování zdravotního stavu osob, bezpečnost prostředí pro obyvatele, využití pomůcek pro osoby s různými typy postižení.

Inteligentní technologie jako pomocník
V našem pojetí jde hlavně o takovou techniku, která může prodloužit nezávislost a samostatné bydlení seniorům a handicapovaným osobám. Můžeme si představit celou řadu situací, kdy vhodná instalace běžně dostupných čidel zabrání nehodám či upozorní na možný problém (ať už půjde o zdravotní stav jedince, či situaci v domácnosti). Asi každý z nás někdy zapomněl otevřený vodovodní kohoutek nebo zapnutý elektrický spotřebič při odchodu z bytu a buď se s hrůzou ve spěchu vracel, nebo později řešil menší či větší následky. A přitom stačí málo: čidlo tekoucí vody, případně výšky hladiny vody, čidlo zapnutého spotřebiče a čidlo otevírání a zavírání vstupních dveří, případně doplněné o čidlo směru pohybu.

Po vyhodnocení potencionálně nebezpečné situace dostaneme např. zvukové
upozornění, že se máme vrátit zpět a zkontrolovat stav daného spotřebiče. Někdy je to totiž opravdu opomenutí (např. žehlička), jindy chceme daný spotřebič opravdu nechat zapnutý, např. pračku nebo myčku nádobí.
Pro zdravého člověka je to nadstandard, pro lidi s handicapem veliké ulehčení. Pro ně existují další, složitější inteligentní systémy, které jim mohou ulehčit život. Například zabezpečovací zařízení – jeho  účelem není jen chránit majetek před někým zvenčí. Může také hlídat bezpečí a stav osoby, která v bytě bydlí. Představme si starší nebo handicapovanou osobu, která žije sama. Může uklouznout, upadnout a v tu chvíli není schopna dosáhnout na tlačítko alarmu nebo mobilní telefon. Pokud jsou v bytě inteligentní přístroje, mohou zaznamenat, že se člověk pohyboval z místa A do místa B. Pokud ho senzor v cílovém místě nebo v žádné další místnosti nezachytí, počítač může vyhodnotit, že se děje něco nestandardního, a upozornit pečovatele nebo rodinné příslušníky. Pomoc pak může přijít daleko dřív.

Zdraví pod dohledem
Podobně lze monitorovat i zdravotní stav. Možnost sledování a vyhodnocování zdravotního stavu je důležitá zejména u starších a chronicky
nemocných osob. Někdy jsou tito jedinci hospitalizováni pouze kvůli sledování, a přitom je možnost monitorování v domácím prostředí nepochybně příjemnější a navíc může být efektivní i z ekonomického hlediska.

Vybavení typu ovládání topení, světel nebo zabezpečení si můžete nechat do domu nainstalovat už dnes, sledování zdravotní stránky obyvatel je zatím
ve fázi výzkumu. Je totiž třeba vyřešit i netechnické problémy, které s sebou takový projekt nese, například ochranu dat – kdo všechno bude mít právo lidi
takto sledovat a nakládat se získanými informacemi. Jsou zde také etické problémy, například jestli sledovaný musí dát ke sledování souhlas. A jistě
si dokážeme představit řadu zejména starších lidí, kteří už tolik nerozumí elektrotechnice – těm vůbec nemusí dojít, co všechno se o nich tímto způsobem lze dovědět. Takové informace mohou bohužel lehce zneužít i příbuzní. Vyladit tento projekt po právní stránce bude ještě běh na dlouhou trať – podle mých informací na tyto otázky nedokázal dosud nikdo uspokojivě odpovědět ani v rámci Evropské unie.

V českém prostředí najdeme zatím spíše příklady nízkoenergetických staveb, budov vybavených sofistikovanými zabezpečovacími systémy, netradičními zdroji energie (tepelné čerpadlo, solární panely, akumulační nádrž), propracovanou regulací všech systémů či elektronickým ovládáním elektrických spotřebičů. Budovy, v nichž by bylo možné telemetricky monitorovat činnosti obyvatel a jejich zdravotní stav, zatím u nás ještě nejsou. Zdá se však, že v nejbližší době se podaří takový vzorový prostor vytvořit, aby bylo možné zájemcům ukázat, co už je v této oblasti možné a jaké konfigurace lze podle přání klienta vytvořit.

V současnosti jsou alespoň některé typy těchto služeb zajišťovány různými neziskovými organizacemi; např. občanským sdružením Život 90 (http://www.zivot90.cz). V zahraničí už v rámci různých projektů budovy s asistivními technologiemi vznikly. Některé z nich jsou dobře vybaveny
prvky, které naplňují význam pojmu inteligentní bydlení. Základním atributem je bezpečný pocit obyvatel, což znamená, že v případě úrazu, náhlého
zhoršení zdravotního stavu či jiné nebezpečné situace je vyslána informace například na centrální dispečink či ošetřujícímu lékaři. I tento psychologický
moment působí na obyvatele takové budovy velmi pozitivně, jak ukázaly výzkumy realizované u nich.

V sousedním Německu existuje několik experimentálních inteligentních domů a bytů, většinou určených k výzkumu a výuce. Vedle nich se ale již realizují i obytné inteligentní domy, které slouží svým obyvatelům (najdeme je v Kaiserslautern, Wittlichu a Duisburgu).

Výzkum a studium asistivních technologií

Na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha existují dva magisterské studijní programy, které mají k diskutované problematice nejblíže, a to Inteligentní
budovy a Biomedicínské inženýrství a informatika (bližší informace na: biomedicina.fel.cvut.cz).
V nedávné době byly na Fakultě elektrotechnické dokončeny stavební úpravy prostor, v nich  je umístěno Centrum asistivních technologií (CAT).
Toto pracoviště vzniklo ve spolupráci dvou vysokých škol ČVUT a Univerzity Karlovy pro výuku interdisciplinární oblasti asistivních technologií. Součástí prostor je také inteligentní byt, ve kterém budou testovány všechny technologie potenciálně využitelné v reálných inteligentních domech a bytech. CAT budou využívat v prvé řadě studenti FEL a 1. LF (bakalářské, magisterské, kombinované, doktorské studium, celoživotní vzdělávání a studium v anglickém jazyce), dále je určeno pro celoživotní vzdělávání biomedicínských inženýrů a zdravotních pracovníků. Za podmnožinu asistivních technologií považujeme také technologie a pomůcky pro vzdělávání handicapovaných, jejichž vývoj a zavádění je jedním z cílů CAT.

V současnosti se zabýváme například následujícími tématy a projekty: v rámci výzkumu a vývoje hledáme řešení pro bezdrátové monitorování určitých
činností lidského těla, např. srdeční aktivity, tělesné teploty, hodnot cukru v krvi a podobně. Tyto informace se mohou ukládat do domácího počítače
a dotyčný je může přinést na datovém nosiči lékaři do ordinace při kontrole. Na základě toho pak lékař může mnohem lépe zjistit, jestli zvolil správný způsob léčby a jak se pacientovi daří. Podobně by bylo možné monitorovat i kvalitu spánku: v současné době musejí lidé dojít do spánkové
laboratoře, v níž se vyšetření provádí. Mnohem efektivnější by bylo přinést si monitorovací zařízení domů, spát ve vlastní posteli a zaznamenaná data
pak poskytnout lékaři.

Další projekty se zabývají monitorováním a vyhodnocováním složitějších činností včetně vzorců chování v daném prostředí, detekce pádů, identifi kace více osob, apod. Připravujeme také podrobnější informace k tématům inteligentního bydlení a asistivních technologií a příbuzných oblastí na stránkách www.asistivnitechnologie.cz.

 

Magisterský studijní program Inteligentní budovy

Dvouletý magisterský studijní program Inteligentní budovy je společně vyučován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze. Akreditace byla udělena pro prezenční formu studia zajišťovanou v českém jazyce. Studijní program je vhodný nejen pro absolventy bakalářských programů, ale i jako rozšíření kvalifikace pro absolventy jiných programů magisterských. Studijní program připravuje odborníky pro návrh, realizaci a řízení moderních budov a vývoj a výrobu prvků pro inteligentní budovy.
Více informací na
www.ib.cvut.cz/

 

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Pracuje jako docentka na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické
Českého vysokého učení technického v Praze. Vede výzkumnou skupinu BioDat, která se zaměřuje zejména na využití metod umělé inteligence a algoritmů zpracování signálů v medicíně. Dalšími výzkumnými tématy jsou využití mobilních technologií ve zdravotnictví a telemedicíně, modelování a simulace fyziologických funkcí orgánů a orgánových systémů v lidském těle. Lenka Lhotská je členkou Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské
informatiky ČLS JEP, České společnosti pro zdravotnickou techniku a České společnosti pro kybernetiku a informatiku. Publikuje v tuzemsku i zahraničí.

Autor: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

 
Digitální vydání
Reklama

Navštivte rovněž

  •   Katalog  
  •   Kalendář událostí  
  •   Video  

Katalog

REM-Technik s. r. o.
REM-Technik s. r. o.
Klíny 35
615 00 Brno
tel. 548140000

Schneider Electric CZ,s.r.o.
Schneider Electric CZ,s.r.o.
U Trezorky 921/2
158 00 Praha 5
tel. +420 281 088 111

Loxone, s.r.o.
Loxone, s.r.o.
U Staré trati 1775/3
370 11 České Budějovice
tel. +420 380 429 000

YATUN, s.r.o.
YATUN, s.r.o.
V Olšinách 75
10000 Praha
tel. 222364491

Insight Home, a.s.
Insight Home, a.s.
Antala Staška 30/1565
14000 Praha 4
tel. +420 603 52 50 50

všechny články

Kalendář událostí

VideoProměna staré textilky v Kanadě na výkladní skříň energetické účinnosti

Proměnit starou opuštěnou textilku v Montrealu na jednu z nejmodernějších staveb světa s vysokou energetickou účinností. To byl společný cíl globálního specialisty na řízení energie Schneider...

všechny video
Reklama


Anketa

Která z následujícího oblastí je nejblíže Vaší oblasti zájmu?

automatizace
elektroinstalace
mechanika
vodoinstalace
bezpečnost a monitorování
správa a řízení
zelené budovy

O nás   |   Reklama   |   Mapa stánek   |   Bezplatné zasílání   |   RSS   |   Partneři   |   
Copyright © 2007-2021 Trade Media International s. r. o.
Navštivte naše další stránky
Trade Media International s. r. o. Trade Media International s. r. o. - Remote Marketing Továrna - vše o průmyslu Control Engineering Česko Řízení a údržba průmyslového podniku Inteligentní budovy Almanach produkce – katalog firem a produktů pro průmysl Konference TMI